Lokalizacja, Borek Stary 337, 36-020 Tyczyn
17 229 80 87
borekstary.par@gmail.com

Róże Żywego Różańca

STATUT RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ z 07.10.2004 r.

I. Nazwa
1. Róże Żywego Różańca jako Grupy Modlitewne, są ruchem o charakterze modlitewno-formacyjnym. W Kościele katolickim istnieją one na mocy zatwierdzenia papieża Grzegorza XVI z dnia 29 stycznia 1832 r. W archidiecezji natomiast istnieją i działają na mocy Synodu Archidiecezji Przemyskiej, który określa je jako zasłużoną instytucję dla inspiracji modlitewnej i apostolskiej (st. 79 Synodu) oraz niniejszego Statutu.
2. Nazwa „Róże Żywego Różańca” oznacza: wspólnotę wierzących zjednoczonych przy Matce Bożej Różańcowej przez gorliwą modlitwę polegającą na medytacji tajemnic zbawienia.

II. Cel
Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy:
⦁ Troszczyć się o pomnożenie kultu Bożego;
⦁ Starać się o dochowanie wierności Bogu w życiu codziennym;
⦁ Dbać o wzrost duchowy należących do Róży;
⦁ Troszczyć się o zbawienie wszystkich ludzi;
⦁ Stawać w obronie wiary i Kościoła;
⦁ Modlić się o jedność Kościoła i zjednoczenie chrześcijan;
⦁ Włączać się w działania Kościoła lokalnego (różnego rodzaju dzieła pobożności, świadczenie miłości chrześcijańskiej, troska o chorych, niesienie ratunku umierającym i działania mające na celu nawrócenie grzeszników, uwolnienie dusz z ognia czyśćcowego, oraz wyproszenie u Boga wszystkim ludziom wielorakich darów). (Zob. Jan XXIII, List Ap. do O. P. Peytona z r. 1963 i 1964).

III. Struktura
Grupami Róż Żywego Różańca w Archidiecezji Przemyskiej kieruje Biskup Diecezjalny przez wyznaczonego duszpasterza diecezjalnego, który wraz z powołanymi kapłanami z poszczególnych archiprezbiteratów tworzą Archidiecezjalną Konsultę Róż Żywego Różańca. Do Konsulty mogą także należeć kapłani kierujący poszczególnymi działami duszpasterstwa.
W każdym archiprezbiteracie działa Konsulta Archiprezbiteralna, na czele której stoi kapłan, będący członkiem Konsulty Archidiecezjalnej. W skład tej Konsulty wchodzą wyznaczeni kapłani z poszczególnych dekanatów.
Kapłan z dekanatu wraz z przedstawicielami świeckimi poszczególnych parafii (zelatorami), wyznaczonymi przez księży proboszczów, tworzą Konsultę Dekanalną. W spotkaniach tej Konsulty mogą uczestniczyć także duszpasterze odpowiedzialni w poszczególnych parafiach za Róże Żywego Różańca.
W parafiach działają Konsulty Parafialne, którymi kieruje ksiądz proboszcz, bądź wyznaczony przez niego duszpasterz. Składają się one ze wszystkich zelatorów Róż funkcjonujących w parafii. Spośród tej Konsulty ksiądz proboszcz wyznacza przedstawiciela do Konsulty Dekanalnej.

IV. Zadania
A). Zadania Duszpasterza Róż Żywego Różańca:

 • Sam codziennie odmawia Różaniec i bardzo sobie ceni jego wartość;
 • Zna swoją Grupę i rozwija w niej działalność duszpasterską;
 • Przyjmuje członków do Żywego Różańca i dba o Księgę różańcową;
 • Co kwartał wygłasza konferencję do wszystkich członków Żywego Różańca, może im wyświetlać filmy różańcowe, misyjne i inne;
 • Prowadzi miesięczną zmianę tajemnic, zapowiada intencję modlitewną oraz odpusty różańcowe;
 • Dba o rozwój, oprawę liturgiczną nabożeństw różańcowych;
 • Współpracuje z katechetami w celu przyjmowania do Żywego Różańca dzieci i młodzieży;
 • Współpracuje z Duszpasterzem Dekanalnym, Archiprezbiteralnym i Diecezjalnym w dziele krzewienia różnych form modlitwy różańcowej.

B). Zadania Konsult:

 • Bliska współpraca z Konsultą nadrzędną;
 • Planowanie działań duszpasterskich na cały rok
 • Współodpowiedzialność za całokształt pracy Róż Żywego Różańca;
 • Poszukiwanie sposobów ożywienia istniejących Róż;
 • Inspirowanie do tworzenia nowych Róż;
 • Organizowanie spotkań dwa razy w roku w celu zrealizowania powyższych zadań.

C) Zadania Zelatora:

 • Stara się o zaprowadzenie ducha wspólnoty wśród członków swojej Róży poprzez wspólne spotkania w czasie nabożeństw, wyjazdy na rekolekcje formacyjne lub pielgrzymki do sanktuariów, spotkania towarzyskie;
 • Zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej, zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
 • Czuwa, by Róża posiadała pełny skład – dwadzieścia osób. Jest to jeden z ważniejszych obowiązków zelatora;
 • Pilnuje, aby Róża wypełniała zlecone sobie zadania apostolskie;
 • Utrzymuje stałą łączność między Różą a odpowiedzialnym kapłanem.

D) Zadania Członków Róż Żywego Różańca:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca po wpisaniu się do Parafialnej Księgi Róż Żywego Różańca;
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych;
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską;
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór św. Dominika;
 • Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach za spokój jego duszy.

Statut powyższy zatwierdzam na okres pięciu lat. Aprobata Statutu ulega przedłużeniu o ile zainteresowani nie wniosą o jego nowelizację.
(-) † Józef Michalik – METROPOLITA PRZEMYSKI
(-) ks. Józef Bar – KANCLERZ KURII

Skip to content